Wspomaganie Rozwoju Szkół SORE / 2013-14 i 2014-15 rok



W roku 2013/14 Rada Pedagogiczna doskonaliła się w zakresie komunikowania, a w roku następnym w zakresie motywowania uczniów.

Indywidualizacja procesu nauczania w kl.I-III / 2013 rok



Dla dzieci napotykających na trudności:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

  Dla dzieci szczególnie uzdolnionych:

 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze


  Nasza szkoła przystąpiła do unijnego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” W przedsięwzięciu uczestniczy 96 krakowskich szkół, a z dodatkowych zajęć skorzysta ponad 12 tysięcy uczniów.

  W każdej szkole są dzieci, które napotykają na trudności w nauce. Chcąc im pomóc w osiągnięciu sukcesu szkolnego, organizujemy dodatkowe zajęcia o różnorodnej tematyce, prowadzone w atrakcyjnej formie. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz specjaliści pracujący w szkole przeprowadzili wnikliwą analizę potrzeb, możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Dzieci zostały zakwalifikowane na zajęcia, które pomogą im przezwyciężyć trudności w czytaniu i pisaniu oraz zapobiec dysleksji, na zajęcia logopedyczne, a także socjoterapeutyczne.

  Skorzystają również uczniowie szczególnie uzdolnieni w zakresie wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Udział w dodatkowych lekcjach jest dla nich ogromną szansą na rozwinięcie zdolności, zainteresowań i doskonalenie możliwości intelektualnych. Uczniowie mają szansę wzmocnić swoją motywację do nauki i czerpać radość z uczenia się.

  Projekt prowadzony będzie do grudnia 2013 roku. Systematyczne i długofalowe działania dają gwarancję osiągnięcia zamierzonego efektu oraz indywidualnego sukcesu każdego z uczestników.

 • regulamin pobierz plik.doc

 • strona projektu tutaj


  Program DiAMEnT dla zdolnych uczniów




 • języka angielski
 • matematyka
 • technologia informacyjna
 • przedsiębiorczość

  Nasza szkoła przystąpiła do programu "DiAMEnT" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wybrani, zdolni uczniowie będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli według opracowanych wcześniej programów w zakresie matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  "DiAMEnT" ma przede wszystkim rozwijać zdolności i twórcze myślenie, a nie być formą dodatkowej lekcji, dlatego na przykład podczas realizacji projektu dotyczącego języka angielskiego uczniowie będą w tym języku redagować folder zachęcający do odwiedzenia Małopolski, nie tylko ćwicząc język, ale także ucząc się redagowania informacji, fotografowania, obrabiania zdjęć itp.

  Ważnym elementem programu jest utworzenie 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych, których sieć obejuje wszystkie powiaty i gminy województwa małopolskiego.Program jest wdrażany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago.(PAP)

  Kierownik projektu Krystyna Dynowska-Chmielewska poinformowała, że do przedsięwzięcia zostaną zakwalifikowani uczniowie szkół podstawowych (poczynając od klasy czwartej), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. O zakwalifikowaniu decydują specjalne testy diagnostyczne.

  strona projektu




  Pracownia komputerowa - EFS 2007





  Szkolna pracownia komputerowa wyposażona została w 2007 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiadamy nowoczesne komputery Macinthosh OX z oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz laptop, rzutnik multimedialny, skaner i drukarkę laserową. Dzięki temu na lekcjach informatyki powstają ciekawe prezentacje tematyczne, filmy, projekty graficzne. Uczniowie korzystają z różnych źródeł informacji, a Internet dostarcza wiedzy i rozrywki podczas lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych. Rzutnik multimedialny również jes często wykorzystywany; uczniowie prezentują wykonane przez siebie projekty, oglądają filmy, prezentowane są różnorodne materiały poglądowe. Z pracowni korzystają prelegenci podczas szkoleń Rady Pedagogicznej, a także nauczyciele w czasie uroczystości klasowych i szkolnych.

  O wyposażeniu pracowni z EFS informujemy lokalną społeczność za pośrednictwem szkolnej strony internetowej, ulotek promujących szkołę oraz imprez środowiskowych - dni otwarte, festyny, uroczystości okolicznościowe. Nauczyciele informatyki ukończyli specjalistyczne szkolenie zorganizowane przez firmę Apple.









  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

  czytaj na stronie biblioteki>>>


  Program - Edukacja w dobrym stylu 2011





  Jak realizowaliśmy projekt?

  Odnieśliśmy pozytywne efekty w procesie dydaktycznym:

 • Konspekt zajęć 1 - pobierz plik.doc

 • Konspekt zajęć 2 - pobierz plik.doc

 • Zadania - pobierz plik.pdf

 • Sprawozdanie z realizacji projektu - pobierz plik.doc








  Jak wspierać w nauce dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

  Taką szansę daje edukacja w dobrym stylu, program, który:

 • zakłada, że każde dziecko jest wyposażone w różne rodzaje inteligencji, co można rozwijać,
 • odkrywa te możliwości i stwarza warunki ich rozwoju,
 • określa indywidualny styl uczenia się każdego dziecka,
 • daje uczniowi i jego rodzicom wiedzę o odpowiednich dla niego sposobach uczenia się,
 • dostosowuje metody nauczania dziecka do jego indywidualnego stylu uczenia się.




  Co się dzieje w szkole?

 • uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci programem uczestniczą w dodatkowych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z nauczycielem wspomagającym,
 • nauczyciel określa styl uczenia się każdego ucznia i jego profil inteligencji,
 • pracując z uczniem stosuje metody zgodne z jego stylem uczenia się.

  Jedni uczniowie są wzrokowcami, drudzy słuchowcami, a jeszcze inni potrzebują ruchu, by się czegoś nauczyć. Ten program każdemu z nich daje równe szanse.

  Więcej informacji na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa

  Nasz partner: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22



  Edukacja w Dobrym Stylu







 • Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków