MATEMATYKAZajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

Celem nadrzędnym zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty z części matematycznej poprzez kształcenie umiejętności określonych w podstawie programowej. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość utrwalenia i poszerzenia swojej wiedzy zdobywanej podczas lekcji, rozwijanie samodzielnego i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności rachunkowej, wyrabianie nawyku poprawnego zapisu rozwiązań, wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów, kształtowanie umiejętności przetwarzania informacji oraz późniejszego ich wykorzystania, kształcenie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku i radzenia sobie z nimi oraz organizowania pracy własnej i współdziałania w grupie.

Termin
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków