KLASY INTEGRACYJNEINTEGRACJA

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno–społecznej. Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący-nauczyciel przedmiotu oraz nauczyciel wspierający-pedagog specjalny. Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej równoległej klasie. Mimo że dzieci niepełnosprawne są pod opieką nauczyciela wspierającego, są tak samo pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc pedagoga wspomagającego.

UCZNIOWIE

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niedowidzące, niedosłyszące, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z afazją - niepełnosprawnością ruchową. Nie mamy możliwości przyjęcia dzieci z upośledzeniem narządów ruchu z powodu niedostosowania technicznego budynku.

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem. Każdy IPET jest na bieżąco modyfikowany i poddawany ewaluacji, czyli wielospecjalistycznej ocenie poziomu rozwoju ucznia

Uczniowie niepełnosprawni uczestniczą w dodatkowych zajęciach, zgodnie z wytycznymi poradni. W szkole realizowane są następujące zajęcia specjalistyczne:

Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu dzieci w klasie integracyjnej stosowane są elementy wielu innych metod, które mają charakter wspierający i dobrane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te mają charakter terapeutyczny. Usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działają relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą:

Dzieci niepełnosprawne biorą czynny udział w życiu szkoły, chętnie uczestniczą we wszystkich organizowanych imprezach, konkursach i przeglądach oraz wycieczkach i wyjazdach na „zielone szkoły".


KADRA

W szkole pracuje wysoko wyspecjalizowana kadra nauczycieli, zatrudnionych ze względu na specyfikę deficytów naszych dzieci. Są to przede wszystkim oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, nauczyciele z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Ich pracę wspomaga pedagog szkolny i psycholog.

HISTORIA

Pierwsza klasa integracyjna w naszej Szkole została powołana 1 września 1996 r. Opiekę nad klasą objęła mgr Regina Safier - Radwańska jako nauczyciel prowadzący i mgr Teresa Rokosz jako pedagog specjalny. Na potrzeby klasy został stworzony program autorski "Nie jestem sam", którego autorką jest p.Regina Safier - Radwańska. Spotkał się on z wysoką oceną pani metodyk mgr D.Irzyk - Ostrowskiej. Co roku przybywał nowy oddział integracyjny: obecnie jest ich siedem (łącznie z oddziałem zerowym).

Idea integracji spotkala się z dużą przychylnością wśród nauczycieli, zrozumieniem większości rodziców i poparciem środowiska lokalnego. Integrację promujemy, współpracując z innymi szkołami oraz stowarzyszeniami zrzeszającymi rodziców dzieci niepełnosprawnych. Staramy się, aby udział naszych uczniów w konkursach, przeglądach i różnych uroczystościach przyczynił się do popularyzacji misji Szkoły, w którą wpisana jest integracja.


Co integracja daje dzieciom?Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu ze Szkołą.
Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków