NAUCZANIE DOMOWE
Nauczanie domowe


Podstawa prawna

W Polsce edukacja domowa jest legalna. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. reguluje przepisy dotyczące homeschoolingu. Czytamy w niej:

"art. 16 ust. 7a Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, o której mowa w art. 14b ust. 2, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

(...)

ust. 8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki".


Sprawdzanie wiedzy

Dyrektor szkoły określa, kiedy i w jakim sposób ma być sprawdzona wiedza. Egzamin klasyfikacyjny może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej. Na koniec roku szkolnego dziecko otrzymuje typowe świadectwo ukończenia danej klasy.

Nauka w domu

W Polsce coraz więcej zaczyna się mówić o edukacji domowej. Polega ona na tym, że dziecko nie chodzi do szkoły, ale jest uczone w domu, zazwyczaj przez własnych rodziców, ale i znajomych nauczycieli. Homeschooling najlepiej rozwinięty jest w krajach anglojęzycznych jak Stany Zjednoczone, Anglia czy Kanada. W niektórych państwach (np. w Niemczech) ten sposób uczenia dzieci nie jest zalegalizowany.


Szkoła Podstawowa nr 30 - Kraków